Bu sitede çerezler kullanılmaktadır, sitede gezinmeye devam ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.

 1. Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Aydınlatma Metni

 2. Huawei Telekomünikasyon Dış Tic. Ltd. Şti. (" Huawei" veya " Şirket") olarak, kişisel verilerinizi veri sorumlusu olarak işliyoruz. Bu Aydınlatma Metni supremetest.net web sitesi kullanıcılarının kişisel verilerini nasıl işlediğimize dair sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.
 3. Kişisel Verileri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebepler

  Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") md. 5/2-ç'de belirtilen "hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için veri işlemenin zorunlu olması" hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçla işlenmektedir:

  Yetkili kurum veya kuruluşların Şirketimizden talepte bulunması ya da bu kurumlara bildirim yapmamızın öngörüldüğü durumlarda, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi (örneğin, hukuka aykırı işlem şüphesi taşıyan bir işleme dair bir kamu kurumunun talepte bulunması durumunda bilgilerinizin paylaşılması).

  Kişisel verileriniz, Kanun md. 5/2-e'de belirtilen "bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması" hukuki sebebine dayalı olarak, aşağıdaki amaçla işlenmektedir:

  1. - Olası bir hukuki uyuşmazlık durumunda haklarımızın korunabilmesi ve kullanılması ile hukuki süreçlerin yürütülmesi.

  Kişisel verileriniz, Kanun md. 5/2-f'de belirtilen "ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması" hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

  1. - Soru, öneri, talep ve şikayetlerinizin alınması ve sonuçlandırılması,
  2. - Sizinle hizmetlerimiz hakkında (örneğin, Supreme Test deneme sürümünü kullanabilmeniz için) iletişime geçilmesi,
  3. - İş faaliyetlerimizin incelenmesi ve denetlenmesi.

  Kişisel verileriniz açık rıza vermiş olmanız halinde, iletişim izin tercihleriniz doğrultusunda sizi Huawei etkinlikleri, fırsatlar ve tanıtımlar hakkında bilgilendirebilmek için işleniyor olacaktır. Bu tür iletişimler, hizmetlerimizle olan bağlılığınızı ve memnuniyetinizi artırmamıza olanak tanımaktadır.

  Web sitesi kullanıcılarının eğilimlerini, ilgi alanlarını ve tercihlerini anlamak ve analiz etmek amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında bilgi için: Çerez Politikası.

 4. İşlenen Kişisel Veriler

  Yukarıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında, kimlik, iletişim, hukuki işlem ve işlem güvenliği bilgileriniz işlenmektedir.

 5. Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilerle Paylaşılması ve Paylaşılma Amaçları

  Kişisel verileriniz, " Kişisel Verileri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebepler" başlığındaki amaçların yerine getirilebilmesi için, belirtilen hukuki sebeplere dayalı olarak yurtiçi ve yurtdışındaki hizmet sağlayıcılar, iş ortakları ve Huawei grup şirketleri ile paylaşılmaktadır. Kişisel verileriniz ayrıca, yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi sunulması ihtiyacının ortaya çıkması halinde (örneğin bir uyuşmazlık nedeni ile adli merciler ile paylaşım), yetkili kurum ve kuruluşlar ile de paylaşılacaktır. Kişisel verileriniz üçüncü taraflarla paylaşılırken Kanun'un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kurallara uygunluk sağlanmaktadır.

 6. Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

  Kişisel verileriniz, dijital ortamlar üzerinden, otomatik ve kısmen otomatik yöntemlerle toplanmaktadır. Verileriniz işlenirken Kanun'un 5. maddesinde belirtilen hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,\_bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması_ ile veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak hareket edilmektedir. Kişisel verilerinizin işlenebilmesi için Kanun'da belirtilen hukuki sebeplerden en az biri bulunmuyorsa, verilerinizi işleyebilmek için açık rızanız sorulmaktadır.

 7. İlgili Kişi Hakları

  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 11. maddesi veri sahibi ilgili kişilerin haklarını düzenlemektedir. Bu madde uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 8. - Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 9. - Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 10. - Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 11. - Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 12. - Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 13. - Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 14. - İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 15. - Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.
 16. Haklarınızı kullanmak için, Saray Mah. Ahmet Tevfik İleri Cad. Onur Ofis Park İş Merkezi Sit. A1Blok Apt. No.10 B/1 Ümraniye/İstanbul adresine taleplerinizi içeren bir posta gönderebilirsiniz. Ayrıca Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'de belirtilen diğer yöntemleri kullanarak başvuru yapabilirsiniz.